NULL RESTAVRATORSTVO Nastran - Stoli

Karel Nastran s.p.
Podlubnik 336, 4220 Škofja Loka, tel.: 041 568 490

» Stoli (83)

62 ST02N
oznaka: ST02N
obdobje: alt deutsch
mere: š:0 v:0 g:0
vrsta lesa: masiva
restav.: nerestavrirano
62 STO137N
oznaka: STO137N
obdobje: neobarok
mere: š:46 v:100 g:46
vrsta lesa: oreh
restav.: ni potreb. PRODANO
62 STO136R
oznaka: STO136R
obdobje: alt deutsch
mere: š:45 v:120 g:45
vrsta lesa: hrast-masiva
restav.: ni potreb. PRODANO
62 STO133N
oznaka: STO133N
obdobje: alt deutsch
mere: š:0 v:0 g:0
vrsta lesa: hrast
restav.: ni potreb. PRODANO
62 STO131R
oznaka: STO131R
obdobje: neorenesansa
mere: š:0 v:0 g:0
vrsta lesa: oreh
restav.: ni potreb. PRODANO
62 STO119N
oznaka: STO119N
obdobje: neobarok
mere: š:49 v:101 g:55
vrsta lesa: oreh
restav.: ni potreb. PRODANO
62 ST110N
oznaka: ST110N
obdobje: dunajski barok
mere: š:0 v:101 g:0
vrsta lesa: oreh-masiva
restav.: ni potreb. PRODANO
62 ST105N
oznaka: ST105N
obdobje: alt deutsch
mere: š:0 v:95 g:0
vrsta lesa: oreh-masiva
restav.: ni potreb. PRODANO
62 ST99N
oznaka: ST99N
obdobje: alt deutsch
mere: š:0 v:94 g:0
vrsta lesa: oreh
restav.: nerest. PRODANO
62 ST93N
oznaka: ST93N
obdobje: 20.stol.
mere: š:57 v:78 g:55
vrsta lesa: masiva
restav.: ni potreb. PRODANO
62 ST82N
oznaka: ST82N
obdobje: neobarok
mere: š:0 v:98 g:0
vrsta lesa: oreh-masiva
restav.: ni potreb. PRODANO
62 ST76N
oznaka: ST76N
obdobje: dunajski barok
mere: š:0 v:0 g:0
vrsta lesa: oreh
restav.: nerest. PRODANO
62 ST75N
oznaka: ST75N
obdobje: secesija
mere: š:0 v:0 g:0
vrsta lesa: masiva
restav.: nerest. PRODANO
62 STO74N
oznaka: STO74N
obdobje: alt deutsch
mere: š:46 v:102 g:46
vrsta lesa: oreh-masiva
restav.: ni potreb. PRODANO
62 STO52R
oznaka: STO52R
obdobje: dunajski barok
mere: š:0 v:0 g:0
vrsta lesa: oreh
restav.: restavrir. PRODANO